BOLAGSÖVERSIKT

VIsION, MÅL & AFFÄRSIDÉ

I Love Lund AB (Publ.) startade sin verksamhet som investmentbolag i slutet av 2016 och har sitt säte i Lund. Vårt verksamhetsföremål består i att direkt äga, förvärva och förvalta värdepapper, tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag samt utövar annan därmed förenlig verksamhet. I Love Lund genomför investeringar i portföljbolag, vilket sker med kapital från nyemission och då i största mån via kontantemission. Vi investerar med en geografisk avgränsning där endast företag med säte i Lund med omnejd ses som relevanta investeringsobjekt. De investeringar som bolaget gör är ofta i tidiga stadier i ett företags livscykel, vilket innebär att ett ägande i I Love Lund medför indirekt ägande av ett stort antal onoterade företag. Som ett led i att göra det möjligt för alla att investera i sitt lokala näringsliv och äga onoterat har vi en noteringsambition. Detta för att minska barriärerna för att närinvestera och ökar tillgängligheten för nytillkommande aktieägare samtidigt likviditet i aktien. 


PROBLEM & LÖSNING
 

Lund har en fantastisk innovationskraft och en god innovationsstruktur för att kunna förvalta dessa. Men, vad som saknas är riskkapital och entreprenörskapsdriv för att ge långvariga och positiva effekter - från företagen och vidare in i lokalsamhället. Vi såg ett behov av att bidra med kunskap, kompetens och nätverk till innovatörer och entreprenörer och samtidigt skapa en lokal marknad för riskkapital för dessa. Om bristen på lokal och regional ekonomisk egenmakt har blivit ett problem, är I Love Lund AB lösningen på just det problemet. Vi investerar med ett tydligt fokus mot främst onoterade start-ups och scale-ups i enbart Lundarelevanta bolag - med ett långsiktigt perspektiv. 

I Love Lund ABs vision är att alla ska få möjlighet att investera lätt och tryggt i vårt eget lokala lundensiska näringsliv, och med fullgod avkastning. Det ska var lika naturligt att lokalt närinvestera, på samma sätt som man bör äta närproducerat. Därför vill vi vända tillbaka kapitalflödena till lokalsamhället och på så sätt demokratisera och ge möjligheten för alla att investera i sitt lokala näringsliv och dess onoterade företag. 

Skärmavbild 2021-04-06 kl. 05.42.32.png

Vision 
 

Konstgalleri

I Love Lunds affärsidé består i att investera i onoterade och noterade företag och då främst start-ups, scale-ups och som befinner sig i en utvecklingsfas. Vi har heller ingen avgränsning i sektor utan investerar i Lundarelevanta bolag med god tillväxtpotential. 

Vi är flexibla i vilken position vi tar i våra investeringar (lone-investor, lead-investor, via syndikering). I våra investeringsval nyttjar vi hela den breda aktieägarbasens och nätverkets egna rekommendationer och referenser i våra investeringsval. I Love Lund samarbetar även aktivt med andra etablerade investerings- och innovationsaktörer för att skapa ett attraktivt deal-flow.  

I Love Lund har skapat en investeringsstruktur som är enkelt och trovärdigt ger tillgång till lokala investeringar. En investering i oss innebär på ett enkelt sätt en väl diversifierad investering med exponering mot ett femtiotal bolag som väl återspeglar Lunds näringsliv. Samtidigt kan du ta del av vårt fantastiska nätverk och kan på så sätt berika dig med råd & dåd, matchningar och saminvesteringar i våra portföljbolag.  

 

Man kan säga att vi står på tre ben: god avkastning, aktivt nätverk och lokalnytta. Genom att investera i I Love Lund kan du ta del av alla dessa goda tre ting 

AFFäRSMODELL

SIMPLE. 

VÅRt mål är att ge tillbaka den ekonomiska makten till lokalsamhället.