Finansiell information

Rapporter, IR, Kalender, Bolagsordning, Bolagsbeskrivning

Här publicerar vi löpande vår finansiella information och kallelser till bolagsstämmor men även annan information såsom vår bolagsordning. 

122344.PNG


kallelse till årsstämma

Aktieägare i I Love Lund AB (publ.) kallas härmed till stämma 2022 enligt nedan kallelse. Årsstämman hålls fredagen den 17:e juni och anmälan görs i formuläret till höger.  

Anmälan till årsstämman 2022

Du är nu anmäld till årstämman. Vi ses fredagen den 17:e juni kl. 13.

BOLAGSbeskrivning

I Love Lund AB (publ) är ett investmentbolag som investerar i företag med säte i Lund. Vi investerar brett inom alla sektorer och med huvudfokus på pre-seed, seed och så kallad A-runda. Vår bas är Skånes största och världens trevligaste privata affärsängel- och investerarnätverk - I Love Lund.

Finansiella rapporter

2021

Årsredovisning

 

2020

Årsredovisning

2019 

Årsredovisning

Skärmavbild 2021-04-06 kl. 05.43.40.png
122344.PNG

BOLAGSORDNING

 

Organisationsnummer: 559085-0334 - Beslutad på årsstämman den 9 april 2019

 

§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är I Love Lund AB (publ).


§ 2 Bolagets säte
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.


§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet omfattar affärsutveckling och analys samt handel och förvaltning
av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.


§ 4 Aktiekapital
Aktiekapital skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.


§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000.
Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier - serie A och serie B. Vid omröstning på
bolagsstämma skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio (10) röstar och aktie av serie B
(B-aktie) en (1) röst. Om aktier av båda slagen utges, må det för båda slagen
sammanlagda antalet aktier gemensamt uppgå till högst 100 % av antalet aktier i bolaget
och vardera aktieslaget skall kunna uppgå till högst 100 % av totalt antal aktier i bolaget.


§ 6 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av
serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A (A-aktie) och serie B (B-aktie) äga
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier
som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).
Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för teckning
som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det antal aktier, som de förut äger, och i den mån detta icke kan ske,
genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier
endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av
serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier de förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut
om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande
tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission, skall nya aktier emitteras av varje
aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag, som finns sedan tidigare. Därvid
skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad
som nu sagts, skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom
fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.


§ 7 Omvandlingsförbehåll för aktier av serie A
Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av
serie B, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade samt ska till bolaget
överlämnas aktiebrev avseende sådana aktier. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål
anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och
anteckning gjorts i aktieboken.


§ 8 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4e kapitlet lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är
antecknad på avstämningskonto enligt 4e kapitlet 18e paragrafen första stycket 6-8
nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4e kapitlet
39e paragrafen aktiebolagslagen (2005:551).


§ 9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av 3 - 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.
Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


§ 10 Revisorer
Bolaget ska utse minst 1 och högst 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter,
alternativt ett registrerat revisionsbolag.


§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.


§ 12a Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som
föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast
den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall
antalet biträden anges i anmälan.


§ 12b Fullmakter
Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7
kap 4 § 2 st. aktiebolagslagen.


§ 13 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.


§ 14 Ärenden på årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång i Lund.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall,
revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av arvoden till styrelsen, och i förekommande fall revisorerna;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i
förekommande fall, revisorer och revisors suppleanter;
10. Val till styrelsen, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer;
11. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551), bolagsordningen eller som i behörig ordning har hänskjutits till
stämman.


§ 15 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december