top of page

Kommuniké

finansiella rapporter


Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är av stor vikt för att upprätthålla en korrekt, transparent och förtroendeingivande styrning och kontroll. I Love lunds bolagsstyrning utgår från lag, Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, samt andra tillämpliga externa regelverk. Bland de interna styrdokument som I Love Lunds bolagsstyrning utgår från återfinns bland annat I Love Lunds bolagsordning, instruktioner och arbetsordningar för styrelsen, och verkställande direktören samt policyer och riktlinjer för bolagets verksamhet och organisation.

 

Grunden för I Love Lunds bolagsstyrning är de centrala bolagsorganen: bolagsstämman, styrelsen, vd och revisorn. Vid den ordinarie bolagsstämma som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång utser aktieägarna styrelse och revisor. Styrelsen tillsätter vd. Revisorn granskar årsredovisningen samt styrelsens och vd:s förvaltning. Nätverket, bestående av aktieägare, samarbetspartners och övriga relevanta aktörer i den regionala innovationsgalaxen har förslagsrätt på investeringsupplägg.

 

Genom bolagsordningen har aktieägarna bland annat fastställt bolagets verksamhet, minsta och högsta antalet styrelseledamöter samt formerna för bolagsstämman. 

Aktieägare

Bolagsstämma

Styrelse

VD och

Förvaltningsteam

Styrdokument och policys

Revisor

Nätverket


BOLAGsdokument

Organisationsnummer: 559085-0334 

bottom of page