top of page

Hållbarhet

Hållbarhet är en grundsten i vår och våra portföljbolags fortsatta framgång. Att ha miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet integrerat i affärsmodellen är en förut-

sättning för att skapa långsiktigt värde. 

I love lunds hållbarhetsprofil

I omställningen till ett hållbart samhälle vill I Love Lund ta en aktiv roll. Syftet är att verka för ett hållbart samhälle genom att ta eget ansvar och bidra till omställningen. Ägardirektiven för I Love Lunds verksamhet är att ha ett trovärdigt värdeskapande hållbarhetsarbete som undviker grönmålning. Vi använder ESG-kriterier och processer framtagna i samarbete med Almi som integrerats i vår egen organisations strategi. Vi har personal som har specifikt ESG-ansvar både i det operationella teamet och på styrelsenivå. Vi ska även påtala och följa våra portföljbolags hållbarhetsarbete, trots vår position som minoritetsägare.

Vår organisation

I Love Lund har identifierat de globala mål från FN:s Agenda 2030 som just vi bäst kan bidra till:
Tio specifika delmål prioriteras och rapporteras på. Viktigast av dessa delmål är investeringsprocessens hållbarhetsinslag och vårt aktiva engagemang i lokalsamhället. Men även att verka för en hållbar värdekedja och främja personlig utveckling på arbetsplatsen. Våra delmål finns presenterade i bilden.

Hållbarhetsmål ILL.png

Exempel på hur våra portföljbolag arbetar med hållbarhet

13 .png

Bintel
Greentech-bolaget Bintel arbetar med att digitalisera avfallsbranschen. Genom att göra avfallshanteringen mer cirkulär och hållbar bidrar det exempelvis till att branschens koldioxidavtryck minskar och att städer kan växa utan ökad påfrestning på ekosystem. Företaget arbetar aktivt med 5 av FN:s.hållbarhetsmål där mål 13: Bekämpa klimatförändringarna är ett. År 2030 är målet att reducera CO2-utsläppen med 1.000.000 ton årligen. 

sustainable-development-goals-icons-11-1.jpg

Sensative
Sensatives förhoppning är att kunna möjliggöra hållbarhet i städer genom en hållbar och sammanhängande digitalisering av staden. Bland annat genom att skapa digitala verktyg för att balansera mellan tillgång och efterfrågan i realtid av energi/el i staden. Det globala målet, hållbara städer och samhällen, nummer 11 är därmed ett av Sensatives mest prioriterade hållbarhetsmål. 

3.png

Sleep Tight 
Sleep tight bidrar till god hälsa och välbefinnande, mål 3, genom ett innovativt snarkhjälpmedel. Snarkkragen gör att personer upplever sig sova bättre, vaknar mer utvilade och mår bättre. Materialet tillverkas utan utsläpp av miljöfarliga kemikalier eller utsläpp av förorenat vatten. Dessutom tillverkas alla delar inom EU, av kontrollerade företag, med material som är 100% återvinningsbara. 

investeringsprocessen

Vid nyinvesteringar görs skattningar om målbolagets hållbarhet. Målbolagen ska ha en hållbar affärsmodell och verka för ett hållbart samhälle. Frågor ställs om vilka av de globala målen som har en direkt koppling till deras affärsidéer, samt hur dessa prioriterade mål kommer in i det strategiska arbetet / affärsplanen.

 

Även i vår löpande förvaltning av existerande portföljbolag följer vi upp hållbarhetsarbetet, minst en gång årligen sker uppföljningsfrågor till bolagen.

 

De portföljbolag och partners som vi i vår granskning anser mest hållbara lyfter vi fram i vår externa kommunikation, match-making och vid events. Sannolikheten för betydande följdinvesteringar av oss och vårt nätverk ökar då markant.

Hållbarhet Framåt

Vår uppfattning är att vårt bolag och vår investeringsportfölj i dagsläget har en klart hållbar profil. Under hösten 2023 pågår en specifik kartläggning som ska ge oomkullrunkeliga evidens därför.

 

  • Vi är i processen att också inkludera relevanta delar av Lunds kommuns egna mål. Detta är relevant eftersom ett av våra tre kärnverksamheter är att gynna Lunds utveckling. Vårt hållbarhetsarbete ska naturligtvis samspela med Lunds.

 

  • I Love Lunds kommande årsredovisning kommer ha ett hållbarhetsfokus.

 

  • 2023 års övergripande hållbarhetsmål är att vara jämbördig eller bättre än övriga finansiella aktörer i vår storleksklass. Inför 2024 är ambitionen att ha ett värdeskapande hållbarhetsarbete som är bättre än övriga investeringsbolag i vår storleksklass.

Vi svaraR gärna på dina frågor

Foto - Lotta Hauksson_edited.jpg

Lotta Hauksson

Hållbarhetsansvarig i styrelsen

charlotte@sustainable3.se

0706672364

Thea Jakobsson_edited.jpg

Thea Jakobsson

Hållbarhet / Finans 

thea.jakobsson@ilovelund.se

0730780666

bottom of page